drie bronnen van wijsheid

Moeilijkheden van de mens. Heb je even…Op 28 mei 2024 gaf Hans Notenboom een spreekbeurt in het SprekersCafeGouda over de antroposofische benadering van moeilijkheden die mensen ondergaan gedurende hun leven. Het thema sprak veel mensen aan, we hadden een mooi gezelschap en hoge betrokkenheid.

Hans’ keuze om die vraag vanuit antroposofisch oogpunt te behandelen triggerde mij om ook eens te onderzoeken hoe enkele andere grote inspiratiebronnen naar dit thema kijken.

En er kwamen meteen twee bronnen bij me op:  Ramana Maharashi en de Cursus in Wonderen ( A Course In Miracles)

Met behulp van ChatGPT kreeg ik de volgende waardevolle inzichten.

 

Ramana Maharshi

Hij behoort tot een van de meest vrome en gerespecteerde wijzen van India, had een diepgaande visie op de moeilijkheden en uitdagingen die mensen in het leven tegenkomen. Zijn leringen en adviezen waren gericht op het innerlijke zelf en de zoektocht naar de ware aard van het bestaan. Hier zijn enkele kernpunten van zijn visie op moeilijkheden:

1. Zelfonderzoek als Sleutel

Ramana Maharshi benadrukte het belang van zelfonderzoek (Atma Vichara) als een middel om de ware aard van het zelf te realiseren. Hij moedigde mensen aan om zichzelf constant de vraag te stellen: “Wie ben ik?” Door deze vraag te onderzoeken, zouden individuen hun ware zelf ontdekken, dat voorbijgaat aan tijdelijke moeilijkheden en lijden.

2. Illusie van het ego

Hij geloofde dat veel van onze moeilijkheden voortkomen uit de identificatie met het ego, dat de bron is van angst, verlangen en lijden. Door deze identificatie te doorbreken en te realiseren dat het ware zelf niet gebonden is aan het ego, kunnen mensen bevrijding en vrede vinden.

3. Acceptatie en overgave

Ramana Maharshi leerde de kracht van acceptatie en overgave (Bhakti). Hij suggereerde dat het accepteren van de moeilijkheden als een deel van het leven en het overgeven aan een hogere macht (God, het hogere zelf, of het universum) een manier is om innerlijke vrede te vinden. Deze overgave helpt bij het loslaten van de strijd tegen onvermijdelijke levensomstandigheden.

4. Maya en de natuurlijke ordening

Volgens Maharshi is de wereld van verschijnselen, inclusief de moeilijkheden die we ervaren, een vorm van Maya (illusie). Hij zag de uitdagingen van het leven als deel van de natuurlijke ordening en het spel van het universum. Deze visie helpt om problemen in een groter, minder persoonlijk kader te zien.

5. Innerlijke vrede en geluk

Ramana Maharshi benadrukte dat echte vrede en geluk alleen van binnenuit kunnen komen. Hij geloofde dat door het vinden van innerlijke rust en het realiseren van het zelf, externe moeilijkheden hun grip op ons verminderen. Deze innerlijke realisatie helpt mensen om kalm te blijven te midden van externe stormen.

6. Onpersoonlijke benadering

Hij moedigde een onpersoonlijke benadering van problemen aan. Door te begrijpen dat persoonlijke moeilijkheden universeel en onvermijdelijk zijn, kunnen mensen een meer objectieve en rustige houding ontwikkelen ten opzichte van hun problemen.

Praktische adviezen van Ramana Maharshi

 • Meditatie: Regelmatige meditatie helpt bij het cultiveren van innerlijke rust en zelfbewustzijn.
 • Zelfonderzoek: Continu jezelf de vraag stellen “Wie ben ik?” om voorbij het ego en tijdelijke problemen te zien.
 • Leven in het Nu: Focus op het huidige moment in plaats van je zorgen te maken over het verleden of de toekomst.
 • Vertrouwen in het Universum: Vertrouw erop dat er een grotere ordening en doel is achter de uitdagingen die je tegenkomt.

Door deze inzichten te volgen, geloofde Ramana Maharshi dat mensen de moeilijkheden van het leven met meer gelijkmoedigheid, wijsheid en innerlijke vrede konden benaderen.

 
Ramana Maharshi 's visie op moeilijkheden die de mens doorstaat

De visie van Rudolf Steiner op moeilijkheden

Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, had zijn eigen kijk op hoe mensen met moeilijkheden om kunnen gaan. Zijn visie verschilt in bepaalde opzichten van die van Ramana Maharshi, hoewel er ook enkele parallellen zijn. Hier zijn de kernpunten van Steiner’s visie en een vergelijking met die van Ramana Maharshi:

Rudolf Steiner’s visie op moeilijkheden

 1. Karma en reïncarnatie

  • Steiner geloofde sterk in het concept van karma en reïncarnatie. Hij zag moeilijkheden als resultaten van karmische handelingen uit vorige levens. Deze moeilijkheden zijn kansen voor groei en leren, en door ze te overwinnen, kan men zijn karmische balans herstellen.
 2. Spirituele ontwikkeling

  • Moeilijkheden zijn volgens Steiner essentieel voor spirituele ontwikkeling. Hij zag ze als uitdagingen die de ziel helpen evolueren. Door moeilijkheden te overwinnen, ontwikkelen individuen innerlijke kracht en morele kwaliteiten.
 3. Bewuste innerlijke werk

  • Steiner benadrukte het belang van bewust innerlijk werk en zelfdiscipline. Hij moedigde mensen aan om meditatie, concentratie en morele ontwikkeling te beoefenen om beter met moeilijkheden om te gaan en spirituele groei te bevorderen.
 4. Holistische benadering

  • Hij promootte een holistische benadering van het leven, waarin lichaam, ziel en geest in balans moeten zijn. Moeilijkheden kunnen wijzen op onevenwichtigheden die aangepakt moeten worden om gezondheid en welzijn te herstellen.
 5. Gemeenschapszin en sociale verantwoordelijkheid

  • Steiner legde ook nadruk op de sociale dimensie van het leven. Hij geloofde dat moeilijkheden niet alleen individueel, maar ook collectief benaderd moeten worden. Sociale harmonie en samenwerking zijn essentieel voor het oplossen van moeilijkheden.

Vergelijking met Ramana Maharshi’s visie

 1. Zelfonderzoek versus karmische invloeden

  • Ramana Maharshi’s benadering van zelfonderzoek (Atma Vichara) focust op het ontdekken van het ware zelf en het transcenderen van het ego, terwijl Steiner meer nadruk legt op het begrijpen en balanceren van karma als middel om moeilijkheden te begrijpen en te overwinnen.
 2. Innerlijke vrede versus spirituele groei door moeilijkheden

  • Maharshi’s visie is gericht op het bereiken van innerlijke vrede door realisatie van het zelf en acceptatie van het leven zoals het is. Steiner ziet moeilijkheden als noodzakelijk voor spirituele groei en ontwikkeling, een proces dat actieve betrokkenheid en bewust innerlijk werk vereist.
 3. Acceptatie en overgave versus actief innerlijk werk

  • Waar Maharshi vaak acceptatie en overgave aan een hogere macht predikt, legt Steiner de nadruk op actief innerlijk werk, zelfdiscipline en morele ontwikkeling als middelen om moeilijkheden te overwinnen.
 4. Holistische en sociale benadering

  • Steiner’s holistische benadering en focus op sociale verantwoordelijkheid verschillen van Maharshi’s meer individuele, introspectieve benadering. Steiner moedigt aan tot het zoeken van balans in lichaam, ziel en geest, en het werken binnen een gemeenschap, terwijl Maharshi meer gericht is op innerlijke, persoonlijke realisatie.

Overeenkomsten

 • Spirituele focus: Beide wijzen zien moeilijkheden als kansen voor spirituele groei en innerlijke ontwikkeling.
 • Innerlijke rust: Zowel Maharshi als Steiner erkennen het belang van innerlijke rust en zelfbewustzijn bij het omgaan met moeilijkheden.
 • Meditatie en zelfdiscipline: Beide leringen benadrukken het belang van meditatie en innerlijk werk, hoewel hun methoden en uiteindelijke doelen verschillen.
 
steiner over de moeilijkheden van de mens

De visie van “A Course in Miracles” op moeilijkheden

“A Course in Miracles” (ACIM) biedt een unieke benadering van hoe mensen met hun moeilijkheden moeten omgaan, gebaseerd op de principes van vergeving, illusie en de rol van de geest in het creëren van onze werkelijkheid. Laten we de kernpunten van ACIM’s visie bekijken en deze vergelijken met de visies van Rudolf Steiner en Ramana Maharshi.

Kernpunten van “A Course in Miracles”

 1. Illusie van de wereld

  • ACIM stelt dat de wereld die we zien een illusie is, gecreëerd door onze gedachten en overtuigingen. Moeilijkheden zijn een deel van deze illusie en zijn niet werkelijk in absolute zin.
 2. Vergeving als sleutel

  • Vergeving is een centraal thema in ACIM. Het betekent het loslaten van oordelen en het zien van de waarheid voorbij de illusie. Door vergeving kunnen we de ware aard van onszelf en anderen zien.
 3. Verandering van perceptie

  • ACIM leert dat de oorzaak van moeilijkheden in onze perceptie ligt. Door onze manier van zien en denken te veranderen, kunnen we de wereld anders ervaren. Dit wordt vaak aangeduid als een ‘wonder’, wat in feite een verschuiving in perceptie is van angst naar liefde.
 4. Eenheid en Non-dualiteit

  • De cursus benadrukt de eenheid van alle dingen en de non-duale aard van de werkelijkheid. Moeilijkheden ontstaan door het geloof in afscheiding. Door onszelf te zien als één met alles, kunnen we moeilijkheden transcenderen.

Overlappingen met Rudolf Steiner en Ramana Maharshi

Met Rudolf Steiner
 1. Spirituele groei

  • Zowel ACIM als Steiner zien moeilijkheden als kansen voor spirituele groei. Voor ACIM gebeurt deze groei door vergeving en het veranderen van perceptie, terwijl Steiner meer de nadruk legt op karmische lessen en bewust innerlijk werk.
 2. Holistische benadering

  • ACIM en Steiner delen een holistische visie, hoewel Steiner’s benadering breder is en ook fysieke, ziel- en geestelijke aspecten omvat. ACIM richt zich meer op de geest en de kracht van gedachteverandering.
Met Ramana Maharshi
 1. Illusie en werkelijkheid

  • Zowel ACIM als Maharshi beschouwen de wereld als een illusie. Maharshi gebruikt het concept van Maya, terwijl ACIM spreekt van de wereld als een droom gecreëerd door de geest.
 2. Innerlijke vrede

  • Beide leraren benadrukken de noodzaak van innerlijke vrede. Maharshi bereikt dit door zelfonderzoek en het loslaten van het ego, terwijl ACIM dit bereikt door vergeving en het veranderen van perceptie.
 3. Non-dualiteit

  • De visie van eenheid en non-dualiteit is gemeenschappelijk tussen ACIM en Maharshi. Beide zien de ultieme werkelijkheid als een staat van eenheid waarin geen afscheiding bestaat.

Verschillen met Rudolf Steiner en Ramana Maharshi

Met Rudolf Steiner
 1. Karma en reïncarnatie

  • Steiner legt veel nadruk op karma en reïncarnatie als mechanismen voor het omgaan met moeilijkheden, terwijl ACIM deze concepten niet gebruikt. In plaats daarvan richt ACIM zich op het idee dat moeilijkheden voortkomen uit verkeerde percepties in dit leven.
 2. Actief innerlijk werk

  • Steiner moedigt actief innerlijk werk en morele ontwikkeling aan, terwijl ACIM meer gericht is op het veranderen van de geest en perceptie door vergeving en meditatie.
Met Ramana Maharshi
 1. Zelfonderzoek vs. vergeving

  • Maharshi benadrukt zelfonderzoek (Atma Vichara) als de weg naar het realiseren van de ware aard van het zelf. ACIM benadrukt vergeving als middel om illusies los te laten en de waarheid te zien.
 2. Overgave vs. verandering van perceptie

  • Maharshi spreekt over overgave aan een hogere macht of het ware zelf, terwijl ACIM spreekt over het veranderen van perceptie van angst naar liefde.

Conclusie

De visies van Ramana Maharshi, Rudolf Steiner en “A Course in Miracles” op het omgaan met moeilijkheden verschillen in hun benadering en filosofische achtergrond, maar bieden elk waardevolle inzichten voor spirituele groei en innerlijke vrede. Maharshi focust op zelfonderzoek en het loslaten van het ego, Steiner legt nadruk op karma en actief innerlijk werk, en ACIM richt zich op vergeving en perceptieverandering. Elk pad biedt unieke methoden en filosofieën die, afhankelijk van de individuele voorkeur en spirituele context, kunnen worden gevolgd om de uitdagingen van het leven met meer gelijkmoedigheid, wijsheid en innerlijke rust te benaderen.

 
boek a course in miracles